Altris Imprescj

Il Coretôr Ortografic Furlan – COF
Se si vûl controlâ se si à scrit alc par furlan te maniere juste daûr de grafie normalizade, il Coretôr Ortografic Furlan al è l’imprest just par fâlu. Al à dentri la stesse base di dâts dal Dizionari Ortografic Furlan, ven a stâi i lemis documentâts tal Faggin e tal Nuovo Pirona, tes variantis principâls e ta chês ecuivalentis, e in plui al è ancje il lessic moderni che al è stât gjavât di publicazions resintis e di dôs produzions di Radio Onde Furlane (Gnovis e TG in Rêt). Il sisteme al è stât curât pe part linguistiche di Sandri Carrozzo e di Carli Pup, pe part informatiche di Dree Maestrut e di Luche Peresson.

Il Dizionari Ortografic Furlan – DOF
Il Dizionari Ortografic Furlan, vignût fûr tal 2002, al è un imprest de Cooperative di Informazion Furlane, une des sociis dal CFL2000, che e à metût in vore la idee par cont so e cun spese proprie. I esperts che a àn curât la part linguistiche a son Sandri Carrozzo e Carli Pup, la part informatiche e je opare invezit di Dree Mistrut e di Luche Peresson.
Si trate dal prin dizionari in grafie normalizade daûr de L. R. 15/96 e al è stât une vore util ai lematizadôrs dal Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan, che a àn vût a disposizion cussì une liste di lemis za preparade e controlade dai linguiscj che a àn lavorât pe Cooperative.
La base dai dâts e je stade tirade fûr dai doi dizionaris Faggin e Nuovo Pirona. I lemis a son in variantis diviersis e la Comission di Normalizazion dal CFL2000 e à determinât lis formis principâl, chês ecuivalentis ae principâls e chês secondariis. La cuantitât dai lemis e je stade incressude cun materiâl lessicâl moderni, doprât sedi in publicazions resintis ancje tecnichis specialistichis sedi in trasmissions di Radio Onde Furlane.
Lis cubiis di lemis a son sù par jù 90.000, i lemis furlans 37.000 e chei talians 40.000.
Di pôc e je vignude fûr la version su cjarte e par cumò al è lunic dizionari stampât tal rispiet des normis di grafie uficiâl e de lenghe furlane di riferiment.